Porovnat
Uživatelské menu

Obchodní podmínky platné od 15. 8. 2016

-

1.       Základní ustanovení a definice pojmů

1.1     Tyto obchodní podmínky Arcibiskupství pražského, se sídlem Hradčanské náměstí 56/16, Praha 1 – Hradčany, PSČ 118 00, evidovaného v rejstříku církevních právnických osob vedeném Ministerstvem kultury České republiky pod číslem 8/1-01/1994 (dále jen „provozovatel“ nebo „prodávající“) upravují s poukazem na ustanovení § 1751 (1) zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím vzniklá v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou prostřednictvím internetového obchodu provozovatele umístěného na adrese https://eshop.apha.cz (dále jen „obchod“). Platné znění OZ je k dispozici k nahlédnutí zde.

1.2     Pro účely kupní smlouvy je provozovatel obchodu prodávajícím.

1.3     Kupujícím v obchodě může být spotřebitel, podnikatel nebo církevní právnická osoba.

1.4     Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.5     Podnikatelem je ten, kdo vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

1.6     Církevní právnickou osobou je osoba evidovaná dle zákona č. 3/2002 Sb., v platném znění, v příslušném rejstříku právnických osob vedeném Ministerstvem kultury České republiky.

1.7     Zákazníkem je každá osoba, který navštívila obchod a chce uzavřít kupní smlouvu.

1.8     Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny jen v českém jazyce.

1.9     Kupní smlouva se uzavírá jen v českém jazyce.

1.10  Odesláním objednávky zboží nabízeného v obchodě kupující prodávajícímu potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, porozuměl jim, jejich obsah je mu jasný a přijímá je.

1.11  Tyto obchodní podmínky jsou platné počínaje dnem 15. srpna 2016.

1.12  Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek upravovat. Aktuální znění bude vždy dostupné v sídle provozovatele a na internetové adrese https://eshop.apha.cz.

2.       Uživatelský účet

2.1     Pro uzavření kupní smlouvy není nezbytné zřízení uživatelského účtu formou registrace, je však doporučeno. V případě, že se zákazník rozhodne registraci provést, zvolí si (i) uživatelské jméno, kterým je e-mail zákazníka, a (ii) heslo, které bude kombinací alfanumerických znaků nesnadno odhalitelných.

2.2     Zákazník je povinen chránit své uživatelské jméno a heslo a nesmí ho sdělovat třetím osobám.

2.3     Má se za to, že údaje uvedené zákazníkem při registraci jsou pravdivé a správné.

2.4     Zákazník je povinen údaje uvedené v uživatelském účtu aktualizovat, pokud dojde k jejich změně.

2.5     Prodávající je oprávněn uživatelský účet zrušit, pokud ho zákazník déle než 6 měsíců nevyužívá anebo se jedná o zákazníka se špatnou platební morálkou.

2.6     Z důvodu údržby technického vybavení mohou být uživatelský účet nebo obchod jako celek dočasně nedostupné.

2.7     Pokud si zákazník nezřídí uživatelský účet, je povinen před provedením objednávky prodávajícímu sdělit: (i) jméno a příjmení, (ii) dodací adresu, (iii) kontaktní telefonní číslo a (iv) kontaktní e-mailovou adresu. Pokud tyto údaje prodávajícímu nesdělí, nebude objednávka přijata.

3.       Zboží a cena

3.1     Zboží, které prodávající v obchodě prodává, obsahuje jeho popis a cenu.

3.2     Cena je uvedena pouze v českých korunách.

3.3     Cena je vždy uvedená včetně všech aplikovatelných daní. Konkrétní výši daně uvede prodávající vždy na faktuře zaslané kupujícímu společně s objednaným zbožím.

3.4     Cena zboží nezahrnuje náklady na poštovné ani náklady na dobírku, které si mohou účtovat třetí subjekty při dodání zboží.

4.       Objednávání zboží

4.1     Zákazník vybírá v obchodě zboží, včetně jeho množství kliknutím na ikonu „vložit do košíku“.

4.2     Obsah nákupního košíku je zákazník oprávněn upravovat až do okamžiku závazného potvrzení objednávky. Do téhož okamžiku může měnit údaje uvedené ve svém uživatelském účtu, pokud si ho zřídil, anebo údaje uvedené v článku 2.7 těchto obchodních podmínek.

4.3     Pokud je zboží požadované zákazníkem na skladě prodávajícího, je stisknutím tlačítka „objednat zboží“ uzavřena kupní smlouva. Od tohoto okamžiku se zákazník stává kupujícím.

4.4     Stisknutím tlačítka „objednat zboží“ zákazník potvrzuje, že:

4.4.1      od prodávajícího obdržel jasné a srozumitelné informace požadované v ustanoveních § 1810 a § 1820 OZ,

4.4.2      se seznámil s těmito obchodními podmínkami, porozuměl jim a souhlasí s nimi.

4.5     Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

4.6     Přijetí objednávky potvrdí prodávající kupujícímu e-mailem na adresu, kterou zákazník uvedl.

4.7     Má se za to, že údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou pravdivé a správné.

4.8     Pokud není zboží požadované zákazníkem na skladě prodávajícího nebo je k dispozici jen v nižším množství, uvědomí o tom prodávající e-mailem či telefonicky zákazníka a dohodnou si další postup, tj. zejména to, zda zákazník trvá na dodání nižšího množství zboží.

4.9     Náklady vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy použitím komunikačních prostředků na dálku si hradí kupující sám.

5.       Zrušení objednávky

5.1     Kupující je oprávněn objednávku, která dosud nebyla vyřízena zrušit a to buď telefonicky, nebo e-mailem. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v sekci obchodu „Kontakty“.

5.2     Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, avšak pouze z těchto důvodů:

5.2.1      zboží nebude dostupné u jeho dodavatele,

5.2.2      objednávku provedl zákazník, který má dle předchozích zkušeností prodávajícího špatnou platební morálku.

6.       Platba za zboží

6.1     Zboží je možné uhradit:

6.1.1      hotově při převzetí,

6.1.2      kreditní kartou prostřednictvím platební brány,

6.1.3      dobírkou,

6.1.4      bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 2112857905/2700. V případě, že si kupující zvolí tento způsob úhrady kupní ceny, zašle mu prodávající fakturu neprodleně po provedení objednávky na jím uvedenou e-mailovou adresu (dále jen „Faktura“). Při zadávání platby musí kupující jako variabilní symbol uvést číslo Faktury.

6.2     Platbu je možné provést pouze v českých korunách.

6.3     Kupní cena je splatná:

6.3.1      v případě osobního vyzvednutí v okamžiku převzetí zboží ve výdejním místě,

6.3.2      v případě platby kreditní kartou bezprostředně při objednávce,

6.3.3      v případě platby na dobírku v okamžiku převzetí od přepravce,

6.3.4      v případě bezhotovostní platby do čtrnácti dnů od okamžiku uzavření kupní smlouvy. 

6.4     Prodávající je oprávněn požadovat úhradu kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. O takovémto svém požadavku je prodávající povinen kupujícího uvědomit zasláním e-mailu na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.  Aplikace ustanovení § 2119 (2) OZ je tímto vyloučena.

7.       Dodání zboží

7.1     Zboží je buď možné vyzvednout osobně, nebo ho prodávající kupujícímu zašle.

7.2     Osobní vyzvednutí je možné jen na adrese Thákurova 676/3, Praha 6 – Dejvice, e-shop Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského (dále jen „výdejní místo“), a to dle otevíracích hodin uvedených v „Kontaktech“ na webových stránkách obchodu. O tom, že je zboží připraveno k vyzvednutí informuje prodávající kupujícího e-mailem, nejpozději do 14 dnů od obdržení objednávky nebo od jejího zaplacení.

7.3     V případě, že kupující zvolí jako způsob dodání zboží jeho zaslání prostřednictvím přepravce, zašle prodávající zboží kupujícímu na adresu jím v objednávce zvolenou, a to prostřednictvím České pošty, s.p.

7.4     Cena za dodání zboží prostřednictvím přepravce (poštovné) závisí na hmotnosti a velikosti zboží, a bude vždy vyčíslena před odesláním objednávky.

7.5     Po dodání zboží přepravcem stvrdí kupující jeho převzetí na dokladu přepravce. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody. Vlastníkem zboží se kupující stává okamžikem zaplacení kupní ceny.

8.       Vadné plnění

8.1     Vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího vyplývající z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zejména jeho čtvrtou částí, hlava I a II.

8.2     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména odpovídá, že v době kdy kupující zboží převzal:

8.2.1      má zboží vlastnosti, které si kupující a prodávající ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

8.2.2      se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3      zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

8.2.4      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3     Nemá-li zboží vlastnosti dle předchozího odstavce tohoto článku, postupuje se podle § 2169 OZ.

8.4     Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to že vada existovala již při převzetí.

8.5     Pokud je věc vadná, ale nebrání to jejímu užívání, lze ji prodat za cenu nižší než obvyklou. Na to, že je věc vadná, a proto se nabízí ke koupi za sníženou cenu, zákazníka prodávající upozorní.

8.6     Za vadu se považuje i dodání jiné věci než která byla kupujícím objednána.

8.7     Pokud je vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, postupuje se podle ustanovení § 2106 OZ.

8.8     Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, postupuje se podle ustanovení § 2107 OZ.

9.       Záruční doba, reklamace, odstoupení od smlouvy

9.1     Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění v době 24 měsíců ode dne převzetí zboží (dále jen „záruční doba“). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě.

9.2     Práva z vadného zboží se uplatňují u prodávajícího buď: 

9.2.1      osobně, ve výdejním místě,

9.2.2      písemně, na adrese výdejního místa,

9.2.3      elektronicky, na adrese eshop@apha.cz.

9.3     Reklamované zboží je kupující povinen prodávajícímu osobně doručit nebo zaslat na adresu výdejního místa.

9.4     Kupující je povinen vhodným způsobem prokázat prodávajícímu, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího.

9.5     Prodávající rozhodne o uplatněné reklamaci v týž den, kdy reklamované zboží obdržel, ve výjimečně složitých případech do tří dnů.

9.6     Po obdržení reklamovaného zboží bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího a dohodne s ním další postup ve věci.

9.7     Pokud kupující uzavřel kupní smlouvu v postavení spotřebitele, má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez udání důvodu. Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen prodávajícímu sdělit, a to písemně formou dopisu zaslaného poštou či e-mailem. Podrobnější informace o právu na odstoupení od kupní smlouvy naleznete zde. Kupující může k odstoupení od smlouvy využít formulář, který je k dispozici zde.

9.8     Prodávající navrátí kupujícímu, který platně odstoupil od kupní smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel v souvislosti se zbožím, od jehož koupě kupující odstoupil. Učiní tak neprodleně po obdržení oznámení o odstoupení, ne však dříve než obdrží vrácené zboží.

9.9     Pro vrácení plateb dle předchozího odstavce použije prodávající stejný platební způsob, jakým došlo k úhradě kupní ceny kupujícím, ledaže se s kupujícím dohodne jinak.

9.10  V případě, že kupující od kupní smlouvy odstoupí, ponese náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, že toto zboží nemůže být pro svou povahu navráceno obvyklou poštovní cestou.

9.11  Kupující s ohledem na § 1837 OZ bere na vědomí, že nelze odstoupit od smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů.

10.     Různé

10.1  Prodávající je oprávněn prodávat zboží na základě příslušného živnostenského oprávnění.

10.2  Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 (2) OZ.

10.3  Pro předplatné letáků „Nedělní liturgie“ objednané prostřednictvím obchodu platí podmínky, které naleznete zde.

10.4  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce. Její internetové stránky jsou: www.coi.cz.

10.5  Při procházení obsahu stránek https://eshop.apha.cz zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jím používané technologické zařízení umožňující procházení internetového obsahu.  

11.     Ochrana osobních údajů

11.1  Ochrana osobních údajů zákazníka, které vyplní na stránce provozovatele obchodu při používání uživatelského účtu či v souvislosti s kupní smlouvou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOU“).

11.2  Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí v souladu s příslušnými ustanoveními ZOU a zákona č. 480/2004 Sb.

·     se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefon zákazníka prodávajícím a jejich zařazením do seznamu zákazníků prodávajícího.

·     s tím, že zákazníkem poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty třetí osobě na základě smlouvy uzavřené s takovou osobou (zejména s přepravci).

11.3  Účelem zpracování osobních údajů je:

11.3.1     realizace kupní smlouvy, tj. doručení zboží kupujícímu,

11.3.2     vedení uživatelského účtu,

11.3.3     jejich použití pro zasílání marketingových a obchodních sdělení kupujícímu.

11.4  Osobní údaje zákazníka budou zpracovávat zaměstnanci prodávajícího. Prodávající však může zpracováním osobních údajů zákazníka pověřit třetí osobu, s níž uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

11.5  Souhlas je zákazníkem poskytován na dobu deseti let a je možné jej kdykoli odvolat zasláním oznámení na elektronickou adresu eshop@apha.cz či písemně na adresu sídla prodávajícího. V takovém případě je prodávající oprávněn zrušit uživatelský účet zákazníka.

11.6  Zákazník prodávajícímu potvrzuje, že:

11.6.1     poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé,

11.6.2     osobní údaje poskytl dobrovolně.

11.7  Zákazník má ničím neomezené právo přístupu ke svým osobním údajům poskytnutým prodávajícímu a právo na jejích opravu. Další ochrana práv zákazníka je vymezena zejména v § 21 ZOU.

12.     Závěrečná ustanovení

12.1  Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (zákazníkem) se řídí platnými právními předpisy České republiky. Případné spory, k jejichž vyřešení nedošlo mimosoudní cestou, bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice.

12.2  Tyto obchodní podmínky jsou nepřetržitě dostupným způsobem zobrazeny na internetových stránkách. Ustanovení článku 2.6 výše tím není dotčeno.

12.3  Tyto obchodní podmínky jsou platné od 15. srpna 2016.

12.4  V případě, že dojde k úpravě obsahu těchto obchodních podmínky prodávajícím, budou jejich předchozí znění dostupná na adrese https://eshop.apha.cz

 

Košík obsahuje nepovolené položky

Zobrazit košík

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později